eElectronics

Parts Index - 1

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 |

1.5KE24C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE24CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE24CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE24CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE24CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE24CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE24CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE24CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE24CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE24CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE24CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE24CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE24CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE24CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE24CAH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE24CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE24CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE24CAHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE24CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE24C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE24C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE24C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE24C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE24C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE24CH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 19.4V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE24CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE24CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE24CHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 19.4V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE24C-TR Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE24-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE24-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE24-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE24-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE24-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE24E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 19.4V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE24H/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 19.4V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE24HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE24HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 19.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE250A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 213V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE250A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE250A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE250A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE250A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE250A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE250A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE250A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE250A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE250C/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE250C/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 213V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE250CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE250CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE250CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE250CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE250CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE250CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE250CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE250CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE250CAHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE250CARL STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 213V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE250CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE250CA-TR Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 214V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE250C-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE250C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE250C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE250CE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 202V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE250CHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 202V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE250-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE250-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE250-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE250-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE250-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 202V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE250E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 202V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE27/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE27A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE27A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE27A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE27A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE27A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE27A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE27A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE27AG ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 Box datasheet
1.5KE27AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE27ARL STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE27ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE27A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE27A-TR3 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27CA Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE datasheet
1.5KE27CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE27CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE27CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE27CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE27CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE27CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE27CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE27CAH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE27CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE27CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE27C-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE27C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE27C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE27CE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 21.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE27CH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 21.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE27CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE27-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE27-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE27-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE27E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 21.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE27HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE27HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 21.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE30/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE30/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE300A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE300A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE300A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE300A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE300A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE300A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE300A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE300A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE300A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE300A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE300ARL STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE300A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE300C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 243V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE300CA Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE datasheet
1.5KE300CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE300CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE300CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE300CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE300CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE300CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE300CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE300CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE300CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE300CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE300CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE300CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE300CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 256V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE300C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 243V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE300C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 243V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE300E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 243V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE30A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE30A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE30A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE30A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE30A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE30A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30AG ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 Box datasheet
1.5KE30AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE30ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE30A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE30C/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE30C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE30CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE30CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE30CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE30CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE30CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE30CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE30CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE30CARL STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE30CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE30C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE30C-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE30C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE30-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE30-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE30-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE30HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 24.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE33/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE33/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE33A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE33A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE33A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE33A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE33A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE33A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33A-E3/51 Vishay / Semiconductor 1.5KW,33V 5%,UNIDIR,AXIAL TVS
1.5KE33A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33AG ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 Box datasheet
1.5KE33AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE33ARL STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE33ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE33A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE33A-TR Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33C/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE33C/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE33CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE33CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33CA/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE33CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE33CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE33CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE33CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE33CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE33CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE33CARL STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE33CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE33C-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE33C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE33-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE33-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE33E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 26.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE33HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 26.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 284V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 284V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350A Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1 datasheet
1.5KE350A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 299V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE350A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE350A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE350A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE350A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE350A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE350A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350A-E3/51 Vishay / Semiconductor 1.5KW,350V 5%,UNIDIR,AXIAL TVS
1.5KE350A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350ARL STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 299V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE350A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE350C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 284V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 299V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE350CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE350CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE350CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE350CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE350CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE350CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE350CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE350CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE350CARL STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 299V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE350CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 300V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE350C-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 284V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE350C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 284V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 284V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE350-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 284V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE350-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 284V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE350-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 284V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE36/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE36A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE36A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE36A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE36A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE36A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE36A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE36AE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE36AG ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 Box datasheet
1.5KE36AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE36ARL STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE36ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE36A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE36C/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE36C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE36CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE36CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE36CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE36CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE36CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE36CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE36CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE36CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE36CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE36CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE36C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE36C-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE36C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36CE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 29.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE36CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE36-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE36-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE36-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 29.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE36HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE36HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 29.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE39A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE39A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE39A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE39A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39ARL STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE39ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE39A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE39C/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE39CA Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE datasheet
1.5KE39CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE39CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39CA/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE39CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE39CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE39CA-TR Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE39C-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39CE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 31.6V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE39CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE39-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE39-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE39E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 31.6V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE39HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 31.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE400A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE400A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE400A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400A/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE400A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400A-248/22 Vishay / Semiconductor VALUE ADD
1.5KE400A-248/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE400A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE400A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE400A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE400A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE400AH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 324V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE400AHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 324V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE400ARL STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE400A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE400A-TR-248 Vishay / Semiconductor
1.5KE400C Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE datasheet
1.5KE400C/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE400C/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE400CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE400CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE400CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE400CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE400CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE400CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE400CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE400CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE400CAH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE400CARL STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE400CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE400CA-TR Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE400C-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE400C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE400C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE400CE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE400CH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 324V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE400-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE400-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE400-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE400-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 324V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE43A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE43A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE43A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE43A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE43A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43AE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE43AG ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 Box datasheet
1.5KE43AH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE43AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43AHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE43ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE43A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE43C/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE43CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43CA/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE43CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE43CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE43CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43CAHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE43CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE43C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE43C-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE43C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE43-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE43-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE43HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE43HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 34.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE440/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE440A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE440A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE440A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE440ARL STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE440C/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE440CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE440CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE440CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440CA/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE440CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE440CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE440CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE440CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE440CARL STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 376V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE440C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE440C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE440C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE440-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE440-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE440-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE440-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 356V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE47A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE47A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE47A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE47A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE47A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE47A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE47A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE47A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE47AG ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 Box datasheet
1.5KE47AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE47ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE47A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE47C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE47CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE47CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE47CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE47CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE47CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE47CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE47CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE47CARL STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE47CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE47C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE47C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE47CH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 38.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE47CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE47-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE47-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE47-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE47E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 38.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE47HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE47HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 38.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE480/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 389V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE480/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 389V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE480A/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE480A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE480A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE480A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE480-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 389V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE480-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 389V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE510/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 413V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE510/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 413V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE510A/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 434V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE510A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 434V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE510A/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 434V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE510A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 434V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE510A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 434V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE510A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 434V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE510-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 413V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE510-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 413V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51A Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1 datasheet
1.5KE51A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE51A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51A/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE51A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE51A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE51A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51AH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE51AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE51A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE51C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51CA Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1 datasheet
1.5KE51CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE51CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51CA/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE51CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE51CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE51CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE51CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE51CAH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE51CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE51C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE51C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE51-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE51-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51H/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 41.3V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE51HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE51HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 41.3V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE51HE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 41.3V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE540/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 437V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE540/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 437V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE540A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE540A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE540A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE540A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE540-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 437V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE540-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 437V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE56A Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE datasheet
1.5KE56A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE56A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE56A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE56A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56AH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE56AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56AHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE56ARL STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE56ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE56A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE56C/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56CA Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1 datasheet
1.5KE56CA Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE datasheet
1.5KE56CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE56CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE56CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE56CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE56CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56CAH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE56CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56CARL STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE56CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE56C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE56C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE56C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE56-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE56-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 45.4V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE56HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE56HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 45.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE56HE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 45.4V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE6.2-E3/1 Vishay / Semiconductor 1.5KW,6.2V 10%,UNIDIR,AXIAL TVS
1.5KE6.2-E3/4 Vishay / Semiconductor 1.5KW,6.2V 10%,UNIDIR,AXIAL TVS
1.5KE6.8/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE6.8/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE6.8A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE6.8A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE6.8A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE6.8AE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE6.8AG ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 Box datasheet
1.5KE6.8AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE6.8ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE6.8A-T Diodes, Inc / Zetex 1500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 2DO-201 datasheet
1.5KE6.8CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE6.8CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE6.8CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE6.8CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE6.8CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE6.8CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE6.8CAH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE6.8CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE6.8CAHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE6.8C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE6.8C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE6.8CE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 5.5V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE6.8CH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 5.5V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE6.8CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE6.8-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE6.8-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE6.8-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE6.8HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE6.8HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.5V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE6.8HE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 5.5V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE62/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE62/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE62A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE62A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE62A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE62A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62AE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE62AG ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 Box datasheet
1.5KE62AH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE62AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62ARL STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE62ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE62A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE62C/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE62C/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE62CA Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1 datasheet
1.5KE62CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE62CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE62CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE62CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE62CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE62CAH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE62CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE62C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE62C-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE62C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62CH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 50.2V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE62CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62CHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 50.2V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE62-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE62-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE62-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE62HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 50.2V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE62HE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 50.2V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE68/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE68A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE68A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE68A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68A/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE68A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE68A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE68A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE68A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE68A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE68AG ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 Box datasheet
1.5KE68AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE68ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE68A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE68C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68CA Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1 datasheet
1.5KE68CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE68CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE68CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE68CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE68CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE68CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE68CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE68CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE68CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE68CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE68CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE68C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE68C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE68C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE68CE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 55.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE68CH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 55.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE68CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE68-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE68-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE68-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE68H/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 55.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE68HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE68HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 55.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE68HE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 55.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE6V8A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE6V8A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE6V8A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE6V8CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE6V8CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE6V8CARL STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE6V8CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE7.5 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE datasheet
1.5KE7.5/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE7.5A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE7.5A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7.5AE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE7.5AH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE7.5AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7.5C Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE datasheet
1.5KE7.5C/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7.5C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE7.5CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7.5CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE7.5CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7.5CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE7.5CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7.5CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE7.5CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7.5CAHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE7.5C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE7.5C-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7.5C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE7.5C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7.5CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7.5CHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 6.05V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE7.5-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE7.5-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE7.5-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7.5E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 6.05V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE7.5HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE7.5HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.05V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7.5HE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 6.05V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE75/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE75/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE75/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE75A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE75A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE75A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE75A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE75A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE75A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE75AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE75AHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE75AL-407/22 Vishay / Semiconductor TRANSZORB-TVS
1.5KE75ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE75A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE75C/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE75CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE75CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE75CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE75CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE75CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE75CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE75CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE75CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE75CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 64.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE75C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE75C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE75C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE75CH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 60.7V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE75CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE75CHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 60.7V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE75-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE75-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE75-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE75E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 60.7V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE75HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE75HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 60.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE7V5A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE7V5A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE7V5ARL STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE7V5A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE7V5CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE7V5CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE7V5CARL STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE7V5CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 6.4V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE8.2/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE8.2A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE8.2A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE8.2AE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE8.2AH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE8.2AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE8.2AHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE8.2A-T Diodes, Inc / Zetex 1500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 2DO-201 datasheet
1.5KE8.2C/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE8.2C/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE8.2CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE8.2CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE8.2CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE8.2CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE8.2CAH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE8.2CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE8.2CAHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE8.2C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE8.2C-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE8.2C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE8.2C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE8.2CE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE8.2CH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE8.2CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE8.2CHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 6.63V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE8.2-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE8.2-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE8.2-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE8.2E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 6.63V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE8.2H/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 6.63V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE8.2HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE8.2HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 6.63V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE8.2HE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 6.63V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE82/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82A STMicroelectronics Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE82A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE82A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE82A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE82A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE82A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE82A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE82AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE82AHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE82ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE82A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE82C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82CA STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Ammo datasheet
1.5KE82CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE82CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE82CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82CA/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE82CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE82CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE82CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE82CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE82CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE82CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE82CAH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE82CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE82CAHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE82CARL STMicroelectronics Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE82CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE82C-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE82C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE82C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE82CE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 66.4V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE82CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE82-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE82-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE82-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE82HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE82HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 66.4V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE82HE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 66.4V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE8V2A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE8V2A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE8V2CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE8V2CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 7.02V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE9.1/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE9.1A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE9.1A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE9.1A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE9.1AH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE9.1AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE9.1AHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE9.1ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE9.1A-TR3 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1CA Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE datasheet
1.5KE9.1CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE9.1CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE9.1CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE9.1CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE9.1CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE9.1CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE9.1CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE9.1C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE9.1C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE9.1CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE9.1-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE9.1-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE9.1-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE9.1E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 7.37V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE9.1H/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 7.37V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE9.1HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE9.1HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 7.37V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE9.1HE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 7.37V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE91/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91A/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE91A/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE91A/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91A/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE91A-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE91A-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE91A-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91A-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE91A-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91A-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE91AHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91AHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE91AHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE91ARL4G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 41A-04 T/R datasheet
1.5KE91A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE91C/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91CA/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE91CA/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE91CA/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91CA/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE91CA-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE91CA-E3/23 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE91CA-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91CA-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE91CA-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91CA-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE91CAE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE91CAHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91CAHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE91CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 77.8V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE91C-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91C-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE91C-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91C-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE91CE3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 73.7V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE91CH/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 73.7V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE91CHE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91CHE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE91CHE3/TR12 Microsemi Diode TVS Single Bi-Dir 73.7V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE91-E3/1 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE91-E3/4 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91-E3/51 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Bulk datasheet
1.5KE91-E3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91-E3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE91E3/TR13 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 73.7V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE91H/TR12 Microsemi Diode TVS Single Uni-Dir 73.7V 1.5KW T/R datasheet
1.5KE91HE3/54 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE T/R datasheet
1.5KE91HE3/73 Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 73.7V 1.5KW 2-Pin Case 1.5KE Ammo datasheet
1.5KE9V1A-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE9V1A-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Uni-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5KE9V1CA-B Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk datasheet
1.5KE9V1CA-T Diodes, Inc / Zetex Diode TVS Single Bi-Dir 7.78V 1.5KW 2-Pin DO-201 T/R datasheet
1.5SMC100A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC100A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100CA-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC100CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC100CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC100CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC10A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10AT3 ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC10CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 8.55V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110A/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC110A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC110A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC110CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC110CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 94V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11CA/9BT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11CA-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC11CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC11CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11CA-E3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC11CAHE3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 9.4V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC120CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC120CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 102V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12CA-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC12CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC12CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC12CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 10.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC130CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC130CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 111V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13A/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC13A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC13CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC13CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC150A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150CA-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC150CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC150CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC150CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 128V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15A/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC15A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC15A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15AT3 ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15CA-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC15CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC15CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC15CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 12.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC160A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC160A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC160CA-TR Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 136V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC16A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16AT3 ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC16CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC16CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 13.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC170A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC170CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC170CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 145V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180A/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180A/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC180A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC180A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180A-E3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180AHE3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC180CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC180CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 154V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18A/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC18A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC18A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC18A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18A-E3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18AHE3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18AT3 ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC18CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC18CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 15.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200A/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC200A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC200A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200CA-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC200CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC200CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC200CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 171V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20A/9T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC20A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC20A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20CA-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC20CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC20CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC20CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 17.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC220A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC220A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220CA/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC220CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220CA-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC220CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC220CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC220CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 185V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22A/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC22A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC22A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC22CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC22CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 18.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC24A/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC24A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC24A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC24A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC24A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC24A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC24A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC24AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC24AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC24AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC24AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 20.5V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC250A/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC250A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC250A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC250A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC250A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC250A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC250A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC250A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC250AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC250AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC250AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 214V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC27A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27CA-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC27CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC27CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC27CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 23.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC300A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC300A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC300A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC300A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC300A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC300A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC300AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC300AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC300AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 256V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30A/9T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC30A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC30A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30CA/9T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30CA-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC30CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC30CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC30CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 25.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33A/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC33A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC33A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33AT3 ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33CA/9T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC33CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC33CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 28.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC350A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC350A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC350A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC350A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC350A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC350A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC350AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC350AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC350AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 300V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36A/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC36A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC36CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC36CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 30.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39A/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39A/9T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC39A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39A-E3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39AHE3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC39CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC39CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 33.3V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC400A/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC400A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC400A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC400A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC400A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC400A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC400A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC400AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC400AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC400AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 342V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC43A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC43A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC43CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC43CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 36.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC440A/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC440A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC440A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC440A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC440A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC440A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC440A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC440AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC440AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC440AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 376V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC47A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47AT3 ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47CA/9T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC47CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC47CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 40.2V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC480A/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC480A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC480A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC480A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC480A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC480A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC480A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC480AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC480AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC480AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 408V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC510A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 434V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC510A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 434V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC510AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 434V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC510AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 434V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC51A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC51A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51CA-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC51CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC51CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC51CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 43.6V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC540A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC540A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC540A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC540A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC540A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC540A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC540AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC540AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC540AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 459V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC56A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56A-E3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56AHE3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC56CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC56CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 47.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8A/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC6.8A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8A-E3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8AHE3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8CA/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC6.8CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8CA/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC6.8CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8CA-E3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC6.8CAHE3/9CT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 5.8V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62A/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC62A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62CA/7T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC62CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62CA-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62CAHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62CAHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC62CAHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 53V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68A/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68A/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68A/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68A-E3/1T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC68A-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC68A-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68A-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68A-E3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68AHE3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68AHE3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68AHE3/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68AT3G ON Semiconductor Diode TVS Single Uni-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68CA/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC68CA/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68CA/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68CA/9AT Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68CA-E3/51T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC Bulk datasheet
1.5SMC68CA-E3/57T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet
1.5SMC68CA-E3/59T Vishay / Semiconductor Diode TVS Single Bi-Dir 58.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R datasheet